Page 11 - Riskli Dergi
P. 11

Dijital uygulamalar, devreye ma da bulunuyor. CISCO’nun
                    giren her yeni elemanı ile in- EMEA (Avrupa, Orta Doğu,
                    sanların hayatını daha da ko- Afrika) ülkelerinde yaptığı
                    laylaştırıyor. Prosedürlerden, araştırmaya göre tatil ve se-
                    evrak işlerinden ve zaman- yahat planı yapanların yüzde
                    dan tasarruf etmemizi sağ- 71’i planlarını dijital uygulama-
                    layan bu araçlara her gün bir lar ile gerçekleştiriyor. Bu ki-
                    yenisi ekleniyor. Bunlardan biri şilerin yüzde 55’i ise bundan
                    de son dönemde popülerliği- böyle kâğıt bilet kullanmaya-
                    ni artıran seyahat planlama caklarını ve yolculuk işlemleri-
                    uygulamaları… Hatta konuyla ni ilgili uygulamalar üzerinden
                    ilgili CISCO’nun EMEA ülkeleri tamamlayacaklarını         ifade
                    üzerinde yaptığı bir araştır- ediyor.                                  Popülaritesini artırmaya devam

                                     eden aplikasyonlar arasında
                                  seyahat planlama uygulamala-
                                   rı da yer alıyor. Bu uygulamalar
                                   her ne kadar seyahat planı ya-
                                   pılması, gereksiz telefon konuş-
                                    malarından tasarruf edilmesi,
                                    gereksiz zaman kaybını önle-
                                    mesi gibi birçok avantaj sağlı-
                                  yor olsa da içerisinde barındırdı-

                                        ğı dijital tehditler de var.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16