Page 8 - Riskli Dergi
P. 8

GÜNDEM / 8                                      Bahar Aygün

        Televizyon İnanışları ve Kültürleri de kişi daha pozitif ve mutlu olurken tam
        Etkilemeye Başladı                tersi olduğunda negatif, huzursuz ve
                                 mutsuz olabiliyor. Televizyonu da bu dü-
        Uzmanlığına başvurduğumuz Klinik Psi- şünceyle ihtiyaçlar doğrultusunda izle-
        kolog Bahar Aygün, kitle iletişim araç- mek en doğrusu.” şeklinde konuştu.
        larının yoğun ve kontrolsüz kullanımının
        toplumun; model alma, duyarsızlaşma, Bilinçli Televizyon Kullanımı Ne
        insani değerlerin kaybını normalleştirme Sağlar?
        gibi konularda negatif yönlü etkilenme-
        sine yol açtığına dikkat çekti. Kitle iletişim Televizyonun bilinçli kullanımının toplum-
        araçlarının kişileri gerçeklik algısından sal sinerjinin artmasına katkı sağlayaca-
        da uzaklaştırdığına vurgu yapan Klinik ğını dile getiren Aygün, “Etkili bir zaman
        Psikolog Aygün, “Önceleri bilgi ve haber planlaması, bilinçli izleyicilik, amaçlı, ilkeli
        transferi sağlayan televizyon, sonradan ve faydalı programcılık, genel etik kav-
        yeni kullanım biçimlerine evrildi. Bununla ramlarına riayet edilen bir televizyon,
        birlikte de bir iletişim aracı olmaktan öte- kısaca televizyonun bilinçli kullanımı, top-
        ye giderek, aynı zamanda eğlence aracı lumsal sinerjimizin artmasına katkı sağla-
        hâline de geldi. Aslında bu değişimle bir- yacaktır. Bu sayede izlenilen dizi-film içe-
        likte birçok problem de gün yüzüne çıktı. rikleri hem kişinin tecrübesinin yetmediği
        Oysa kontrollü ve bilinçli bir şekilde kul- durumlarda problem çözmede başarılı
        lanıldığında faydası çok fazla olan tele- modellere uyum göstermesine katkı su-
        vizyon, zamanla popülaritesinden aldığı nabilir hem de kitle iletişim araçlarıyla
        güçle yaşam tarzlarını, inanışları ve kül- toplumun davranış kalıpları, değerleri ve
        türleri de etkilemeye başladı.” ifadelerini düşünce tarzları bireylere kazandırılabi-
        kullandı.                     lir. Öte yandan da böylelikle öğrenilen-
                                 lerin içselleştirilmesine de yardımcı olu-
        En Doğrusu Televizyonu İhtiyaç nur. Özellikle günde ortalama dört-beş
        Doğrultusunda İzlemek               saatin televizyon karşısında geçirildiği
                                 göz önünde bulundurulursa bahsi geçen
        Bilinçli bir izleyici olmak için televizyonu zamanlar faydalı aktivitelerle değerlen-
        ihtiyaçlar doğrultusunda kullanmanın dirilebilir. Faydalı aktivitelere yönelen ki-
        gerektiğinin altını çizen Aygün, “İnsan şilerin elde edeceği kazanımlar da önce
        mutlu olabilmek için ihtiyaçlarını gider- kendisine sonrasında ise topluma ciddi
        mek zorundadır. İhtiyaçlar giderildiğin- katkılar sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13