Page 15 - Riskli Dergi
P. 15

Aile dizimi tekniğinin bireylere yaptı-
                         ğı en önemli katkı, farkındalık ve içten
                         bir kabulle kendi yaşamına dönmesini
                                              sağlamaktır.


                       Zeytin Ağacı dizisiyle birlikte gündeme gelen “aile dizimi”
                       kavramını, aile dizimi terapisinin kişiye sağladığı katkıyı,
                       önceki nesillerin yaşadığı travmaların sonraki nesile akta-
                       rımını ve yansımalarını konunun uzmanından dinledik.


                       Aile Dizimi, Bir Tiyatro Değildir

                       FT Uzmanı ve Aile Dizimi Kolaylaştırıcısı Gülay Gecü ile aile
                       dizimi konusunu enine boyuna ele aldık. Kendisi aile dizimi
                       terapisini, “Ailenin kuşak boyu, birbirine görünmez bağla
                       bağlı olduğu anlayışına dayanan; bireyi, içine doğduğu ai-
                       lenin şekillendirdiğine inanan ve bu ailenin belirli bir sistem
                       oluşturduğunu ileri süren bir tekniktir.” sözleriyle tanımlıyor.
                       Gülay Gecü, söz konusu teknikle ilgili de şöyle konuşuyor:
                       “Aile dizimi tekniği; bu sistemde meydana gelen ‘aidiyet’,
                       ‘denge’ ve ‘hiyerarşi’ ile ilgili problemleri, sonraki nesillerde
                       şifalandırmak üzere kendini var ettiğini savunur. Böylelikle
                       de nesiller boyunca farkında olmadan taşıdığımız davra-
                       nış kalıpları ve dolanıklıkları ortaya çıkararak bunların sağ-
                       lıklı bir farkındalığa dönüşmesine aracılık eder. Sağlanan
                       bu farkındalık ve içgörü ile kişi, yaşamını daha bilinçli bir şe-
                       kilde ifade ederek kendi yaşam fırsatlarına doğru ilerleme
                       şansı elde eder.”


                       Aile Dizimi Seansıyla Birey Ailesiyle İçsel Dünyada
                       Barıştırılıyor

                       Aile diziminin bir tiyatro ya da psikodrama çalışması ol-
                       madığının altını çizen Gülay Gecü, “Aile dizimi, grup tera-
                       pisinde bir işleyiş olarak düşünülebilir. Psikodrama ile ben-
                       zer yönleri olsa da aile diziminde psikodrama olduğu gibi
                       belirli bir durum ya da davranış sergilenmez. Dizime gelen
                       danışan, seansta kendi ailesinin içsel bir resmini oluştur-
                       maktadır. Bireysel ve grup dizimi şeklinde uygulanabilen
                       aile diziminde, sıranın/düzenin bozulması, sistemik kar-
                       maşa, kesintiye uğramış erişim/yönelim çabaları sebebiy-
                       le ortaya çıkan sorunlar ele alınır. Ancak bütün sorunları
                       geçmiş arayıp kendimize yeni kurbanlar yaratma aracı
                       da değildir. Aile dizimi seansı sırasında birey ailesine geri
                       götürülüp, ailesiyle içsel dünyada barıştırılmaktadır. Kişi-
                       ye aile sistemi içinde mevcut yeri gösterilmekte, bireyin
                       ailede özdeşleştiği kişinin farkına varması ve bu özdeşimi
                       çözüme kavuşturması için fırsat sunulmakta, sistemin bo-
                       zulan yanları onarılmaya çalışılmaktadır.” açıklamalarında
                       bulundu.
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20