Page 16 - Riskli Dergi
P. 16

GÜNDEM / 16 Bilinç Dışından Bilince Çıkarttığımız
       Her Şey Şifalanır


       “Aile dizimi tekniğinin bireylere yaptığı en
       önemli katkı, farkındalık ve içten bir kabulle
       kendi yaşamına dönmesini sağlamaktır.”
       diyen Gecü, “Aile dizimi; aile meselelerin-
       den sağlığa, iş hayatından maddi konula-
       ra, kronik duygulardan bağımlılıklara kadar
       yaşamda karşılaştığımız tüm problemlere
       ışık tutarak iyileştirme ve farkındalık ka-
       zandırmaya aracık eden güçlü bir çalış-
       madır. Bilinç dışından bilince çıkarttığımız
       her şey şifalanır. Yıllarca atalarımızın ayak
       izlerinden sürdüğümüz yaşamı, artık ken-
       di, adımlarımızla atmaya başlarız. Yaşam
       bizim tutum ve davranışlarımızdan ibaret.
       Aile diziminin de amacı kendimize özgü bir                      Gülay Gecü
       dünya algısı ve davranış biçimi oluşturma-     ri verilen çocukların yaşam döngülerinin
       ya yardımcı olmaktır.” şeklinde konuştu.      birebir atalarının kopyası olduğunu fark
       Aile diziminin “aidiyet”, “hiyerarşi” ve “den-   ettiğimizde bu durum biraz daha karma-
       ge” olmak üzere üç temel yasası olduğunu      şık hale gelebiliyor. Burada bizi etkileyen
       vurgulayan Gecü, şu ifadeleri kullandı: “Ör-    yönü, Aile Dizimi Kurucusu olan Bert Hel-
       neğin, ailede ilk atalarımız olan anne ve  linger’in savunduğu ‘aile sisteminde her-
       babalarımız ile başlayan kuşakta, kürtajlar,    kes birbirine görünmez bağlarlar bağlıdır’
       düşükler, ölü doğumlar çoğu zaman gör-       ifadesidir. Birbirlerini hiç tanımayan fakat
       mezden gelinir. Yaşayan çocuklar sanki o      aynı türden, aynı frekansta olan varlıkların
       sistem içerisinde tek çocukmuş gibi ifa-      mekân ve zaman farkına rağmen arala-
       de edilir. Halbuki anne rahmine düşen her     rında şuursal bir ‘ortak alan’ oluşturup, bir-
       çocuğun sisteme dahil olma hakkı vardır.      birlerini etkilemeleri olayına bilim adamları
       Bu daha önceki nesillerde ise savaşlarda      ‘morfik alan’ adını vermekteler. Doğada
       şehit olan, öldürülen, evlatlık verilen, hiç    alışkanlıklar, atalarımızdan gelen mor-
       çocuğu olmadığı veya rahatsızlığı oldu-      fik rezonans ve o ailenin enerjik örüntüsü
       ğu için yok sayılan veya farklı bir sebeple    var. Sen o aileden gelince o örüntüden
       dışlanan ataların, aile sisteminin içerisinde   gelmeye meyilli oluyorsun. Yani atalarının
       yer almak ve hatırlanmak için bir sonraki     izlerini takip ediyorsun.” diyerek sözlerine
       nesillerin problemlerindeki varlıklarını gö-    son verdi.
       rebiliyoruz. Hele bir de atalarının isimle-       Her Şey Algımızı Değiştirmekle Başlıyor


       Para ile ilgili sürekli kayıplar yaşayan biri, aile dizimi tekniğiyle ailede göç hikayesi
       olduğunu, mirasla ilgili haksız bir paylaşım ya da bu paylaşımda görülmeyen ya da
       dışlanan biri olduğunu fark ederse danışan bu çalışma sonrasında geçmişin hipno-
       zundan çıkıp yeni bir algıyla yoluna devam ediyor. Yeni algı yeni para fırsatlarını, yeni
       fırsatlar da kazanç kapılarını açıyor. Her şey algımızı değiştirmekle başlıyor.


       Danışan, Temsilci, Katılımcı Herkes Şifalanır


       Bilginin karşılığı enerji olarak var ve beden duyumlarıyla temsilciler bize ipuçlarını ve-
       riyorlar. Seçildiğiniz rol, sizin de blokajınız olduğu yeri gösterir. Ve siz o temsil ile kendi
       blokajınızı çözersiniz. Sadece izleyici olmak bile çalışmayla ilgili farkındalık kazandır-
       dığından danışan, temsilci, katılımcı herkes şifalanır.
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21