Page 12 - Riskli Dergi
P. 12

GÜVENLİ YAŞAM / 12 Yalnızlık Korkusu ve Istenmeyen  Bilişsel Davranışçı Terapi
      Sosyal Çevre
                                Bu yöntem danışan-terapist iş birliğine
      Öte yandan bu kaygı bozukluğunu yaşayan dayalıdır. Düşünce, duygu ve davranışlara
      bireylerde ölüm korkusu da had safhada- odaklanılarak bunlar arasındaki ilişkiler ve
      dır. Bu sebepten sürekli birilerinin yanında sorunlar üzerinde çalışılır.
      olarak bu korkuyu örtbas etmeye çalışırlar.
      İkili ilişkilerde ise bu durum oldukça prob- EMDR
      lemlidir. Çünkü yalnız kalmama hissi ile bi-
      reyler pek de sevmedikleri ya da paylaşım- EMDR, duyarsızlaştırma terapisi olarak
      da bulunmadıkları kişilerle arkadaş olurlar. isimlendirilir. Bu tedavi yöntemi fizyolojik
      Samimi bir arkadaşlık ilişkisinin olmadığı bu esaslı yalıtılmış anıların işlenmesini ve bey-
      durumdan iki taraf da zamanla rahatsızlık nin zamanında gerçekleştiremediği işlemi
      duymaya başlar. Ancak monofobik kişinin gerçekleştirmesini sağlar. Fobiye sebep
      buna son vermesi oldukça güçtür. Öncelik- olan travma ortaya çıkarılarak birey yavaş
      le yalnızlığın sandığı kadar içinden çıkılmaz yavaş fobiye karşı duyarsızlaşır.
      bir durum olmadığı gerçeğiyle yüzleşmesi
      gerekir. Bunu da kendi başına gerçekleşti-     Maruz Kalma Terapisi
      remediği durumda alanında uzman kişilere
      danışması ve tedaviye açık olması önem-       Bu yöntemde danışan tekrarlı bir şekil-
      lidir.                       de fobiye maruz kalır. Danışanların belirli
                                adımlarda korkular ile yüzleşmesi ve onları
      Yalnız kalma korkusunun nedenleri          yenerek, geride bırakmaları amaçlanır.
      arasında şunlar gösterilebilir:
                                Ilaç Tedavisi

      • Çocukluk döneminde bir ebeveynin bo-       Psikiyatrist tarafından tanı alındığında uy-
      şanması veya kaybı,                 gun ilaç tedavisi yapılır. Genelde psikotera-
      • Önemsenmemek veya terk edilmiş his-        pi tek başına yeterli olmaktadır; fakat bazı
      setmek,                       durumlarda ek olarak ilaç tedavisi de ge-
      • Kalabalık ortamlarda sevilen biri tarafın-    rekebilir. Ancak monofobide ilaç tedavisi
      dan travmatik terk edilmek,             tek başına yeterli değildir.
      • Panik atak, yaralanma, gasp gibi travma-
      tik olaylar yaşamak,                  Fiziksel belirtiler:
                                  • Kalp çarpıntısı
      Monofobinin teşhisi için kesin sonuç veren       • Mide bulantısı
      herhangi bir test yok. Ancak yukarıda sa-        • Nefes darlığı
      yılan belirtilerin gözlemlendiği durumlarda       • Terleme
      bir hekimden ya da psikologdan yardım al-        • Baygınlık hissi
      mak çok önemli. Klinik Psikolog Özge Sarı-
      ca Acaröz, monofobiyle başa çıkmanın di-        Psikolojik belirtiler:
      ğer fobilere göre biraz daha zor olduğunu        • Yalnız kalma korkusu ile sevmediği
      söyleyerek, “Monofobi tedavi edilebilen bir       ortamlara girme ve arkadaşlık ilişkisi
      psikolojik rahatsızlıktır. İlk adım olarak, bire-    kurma,
      yin bu durumunu kabul etmesi gerekir. Mo-        • Uyku problemleri yaşama,
      nofobiye neden olan faktörler kişiden kişi-       • Uykuya dalabilmek için müzik dinle-
      ye göre farklılık gösterdiği gibi tedavilerde      me ya da televizyonun sesini açma,
      de farklılık göstermektedir.” ifadelerini kul-     • Yalnız kalma düşüncesi ile aşırı stres,
      lanıyor. Acaröz, en yaygın kullanılan tedavi      kaygı, öfke yaşama ve panik atak
      yöntemlerini şöyle özetliyor:              geçirme.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17