Page 8 - Riskli Dergi
P. 8

GÜNDEM / 8 değil cahil cesareti denen şeydir. Bu olay Çünkü kendi düşündüklerinin en doğru ol-

       Kruger ve Dunning’i öğrenciler üstünde duğuna dair güçlü bir inanışa sahipler. Aşırı
       bir deney yapmaya iter. Deneyde, 45 öğ- özgüven, kişilerin kendi kusurlarını görme-
       renci bir sınava tabi tutulur. Sınav sonra- lerini engelleyebiliyor. Bu da kişisel gelişim
       sında tüm öğrencilere sınavının nasıl geç- ve öğrenme süreçlerini olumsuz etkileyen
       tiği sorulur. Ancak cevaplara bakıldığında başka bir etmen. Yaşanan olumsuz so-
       algılamada yanlılık eğilimi olduğu ortaya nuçlardan ders almamaları da cabası.
       çıkar. Soruların çoğuna yanlış cevap veren
       öğrenciler sınavının iyi geçtiğini söylerken Psikolog Buharalı: “Eleştirilere Açık
       başarı oranı yüksek öğrenciler bu konuda Olmayı Deneyin”
       daha alçak gönüllü yaklaşımda bulunur- Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Psiko-
       lar. Yani araştırmaları, niteliksiz insanların log Funda Buharalı, Dunning Kruger etkisi-
       bunu fark edemeyip kendilerini aşırı nite- nin kesin bir tedavisi olmadığını söyleyerek
       likli gördüklerini ortaya koyar.          kişinin öyküsü alındıktan sonra kişiye özel
                                 tedavi planı oluşturulacağını belirtiyor.
       Yaşanan Olumsuz Sonuçlardan Ders Buharalı, bu sendromla baş edebilmek için
       Almamaları da Cabası                şunları tavsiye ediyor:
                                 • İlgili olduğunuz bir konuda bilgi birikiminiz
       Dunning Kruger etkisi ile düşük bilgi dü- arttıkça üstbiliş becerileriniz de artacak-
       zeyine sahip kişiler, hatalı bilgilerin sosyal tır. O nedenle yeni şeyler öğrenmeye açık
       medya ve diğer platformlarda yayılma- olun,
       sına neden oluyor. Adeta bilgi çöplüğüne • Bir konuda aceleci davranmaktan kaçı-
       dönüşen sosyal mecralarda doğru bilgiye nın. Anlık ve hızlı kararlar vermeyin,
       ulaşmak gitgide imkansızlaşıyor. Aynı za- • Eleştirilere açık olmayı deneyin. Katılma-
       manda bu etki altındaki bireyler, başka- dığınız, aynı fikirde olmadığınız konuları
       larının fikirlerini anlamakta zorlanabiliyor. araştırın.

                Bilgisizlikte Bilirkişiler


               • Her şeyi en iyi kendi bildiklerini
                     zannederler,
               • Hakkında hiçbir beceriye sahip
           olmadıkları bir konuda konuşmaktan çekin-
                       mezler,
                • Başarısızlığı kabul etmezler,
           • Kendi yeteneklerini abartabilir ya da eksik
           bilgiye sahip olmalarına rağmen kendilerini
                   uzman sanabilirler,
           • Yanlış yaptıkları ortaya çıktığında yanlış anla-
           şıldıklarını iddia ederek yine karşı tarafı suçlar-
                        lar.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13