Page 16 - Riskli Dergi
P. 16

GÜVENLİ YAŞAM / 16 Düşünce Gücüne Doping       hem olumlu hem de olumsuz anlamda
                                etkilediğini gösteriyor. Yani bireylerin psi-
                                kolojik hali fiziksel sağlığında da önemli
      • Hedef belirleyin,
      • Zihninizdeki olumsuz düşünceleri bir ke- rol oynuyor. Metafizik öğretmeni Ameri-
      nara atarak önce olumlu düşüncelere kalı yazar Louise Hay, “Düşünce Gücüyle
                                Tedavi” kitabında insanların yaşadıkları
      odaklanın,
      • Negatif düşünceler bir türlü kaybolmu- hastalıkların psikolojik sorunlardan orta-
      yorsa önce onlar üzerine eğilin ve çö- ya çıktığını söylüyor. Hay, düşünce gücü
      zümlemeye çalışın,
                                belirtiyor. Hay’a göre fiziksel hastalıkların
      • Kendinize inanın,                 ile hastalıkların etkisinin azaltılabileceğini
      • Hedeflerinize ulaşmak için gereken şey- temelinde affedememe ve suçlama duy-
      lerin her detayını hayal edin,           guları bulunuyor. Bu durumda iyileşme
      • Olumlu sözcükler kullanın,            ancak var olan düşünce gücünü olumlu
      • Değişim için kararlı olun.            yönde inşa ederek mümkün oluyor.


      Hayatın her alanında belirleyici bir faktör Düşünce Gücü ile Daha Olumlu Bir
      olan düşünce gücü; insanların düşünme,       Yaşam Inşa Etmek Mümkün
      öğrenme, hafıza ve problem çözme ye-        Biyolog ve Sinirbilim Uzmanı Profesör Si-
      teneklerini içeren bilişsel süreçlerin gü-     nan Canan da insanın bu dünyada ba-
      cünü ifade ediyor. Düşünce gücü aslında       şına gelenlerin çoğunun nasıl düşündü-
      yaşanılan olumsuzlukları, olumlu yönde       ğümüzle ve düşünce kalıplarımızla ilgili
      dönüştürecek büyük bir etkiye sahip.        olduğunu söylüyor. “Daha iyi” düşünce-
      Öyle ki zihnimizde dolaşan düşünceler        lerle olumlu bir yaşam inşa etmeye dair
      canlı ve her an değişmeye müsait bir ya-      şu ipuçlarını paylaşıyor:
      pıda. Hayal gücümüz ise düşünce gücü-
      müze en büyük yardımcısı. Ne istediğini    Odağınızı belirlemeyi ve istediğiniz
      bilmek ve zihinde bu konuya odaklanmak       yerde tutmayı öğrenin: Dikkatimiz bir
      da düşünce gücünü yönlendirmede ilk         “hayatta kalma donanımı” olan beynimiz
      basamak.                      tarafından yönetilir. Günde iki-üç dakika
                                hiçbir şey yapmadan seçtiğiniz bir şeyle-
      Düşünce Gücünü Kullanırken Olum-          re odaklanarak, odağınızı orada tutma-
      suz Gerçeklerle de Yüzleşmeli            ya çalışmak bu yeteneğinizi kısa sürede
      Harvard Üniversitesi Psikoloji Bölümü güçlendirecektir.
      Profesörü Susan David düşünce gücünü
      kullanırken sadece pozitif düşüncelere       Iyiye odaklanma fırsatlarını değer-
      odaklanmakla kalmayıp aynı zamanda         lendirin: Özellikle hayatınızda olumsuz-
      negatif düşüncelerin de çözümlenmesi        luklar yaşarken, olumsuzluklara otomatik
      gerektiğini tavsiye ediyor. David, “Hayat-     olarak odaklanan ve devamlı onlarla zih-
      la olan sözleşmemiz kırılganlık, üzüntü ve     ninizi meşgul eden beyin devrelerinizi, bi-
      endişe ile bağlantılı bir sözleşmedir. Eğer     lerek olumlu seçeneklere yöneltmek psi-
      bu dünyada gerçeğe dayalı ve anlam-         kolojik sağlamlık için güzel egzersizlerdir.
      lı olacaksak, hayatımızı tek bir boyuta
      odaklanarak yaşayamayız ve bu tek bo-        Olumlu iç sohbetlere zaman ayırın:
      yutlu anlayışın bize çok yönlü bir yaşam      Kendimizi eleştirmemiz gelişim için iyi olsa
      sunmasını bekleyemeyiz.” diyor.           da fazla eleştiri harekete geçmeyi en-
                                gelleyebilir. Arada bir kendimizle olumlu
      Zihin ve Beden Birbirini Etkiliyor         sohbetler yapmayı, işe yarar kısımlarımız
      Eski zamanlardan günümüze yapılan hakkında düşünmeye zaman ayırmayı
      araştırmalar zihin ve bedenin birbirini ihmal etmemeli.
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21