Page 10 - Riskli Dergi
P. 10

GÜVENLİ YAŞAM / 10 Çocukları bekleyen dijital tehlike- cuklarda bıraktığı psikolojik ve fizyolo-
          leri en aza indirmek için neler ya- jik etkileri de dikkate alın.
          pabiliriz?
                                 Telefonlarına/Tabletlerine yüklü uygu-
          Sosyal Medya için hukuki yaş sını- lamaları düzenli olarak kontrol edin.
          rı 13’dür. Bu yaşın altındaki çocukların
          sosyal medya hesapları ve/veya bu İnternet dünyasını çocuğunuzla bir-
          hesaplara erişimi olmamalıdır.        likte keşfedin ve internet üzerinden
                                 uygun davranışların sergilendiği ak-
          Çocuk internette geçirdiği zamanda tivitelerde birlikte yer alın. İnternet-
          yalnız bırakılmamalı, ebeveynin göze- te yayılan yeni akımlar hakkında bilgi
          timinde olmalıdır. Çocuğunuzun inter- sahibi olun. Aile içerisinde bir internet
          nete erişiminin kendi odasında değil, kullanım anlaşması yapın. Internet kul-
          aileyle paylaşılan ortak alandaki bir lanım süresi ile ilgili net bir zaman be-
          bilgisayar üzerinden olmasını sağlayın. lirleyin ve bu kuraldan hiçbir şekilde
          Çocuğun tablet ve telefon ile odasına esneklik göstermeyin. İnternet bağ-
          çekilmesine izin vermeyin.          lantısı ve bilgisayar üzerinde güvenli
                                 internet, ebeveyn koruma program-
          Alınan sosyal medya hesaplarının şif- ları/sistemleri kullanılmalıdır. Çocu-
          releri bilinmeli ve yerine göre kontrol ğunuzun kullandığı bütün elektronik
          altında tutulmalıdır. Arkadaşlar, arka- aletlerde ebeveyn koruma sisteminin
          daşlık istekleri hatta bazen mesajlar açık olduğundan emin olun.
          takip edilmeli.
                                 Çocuğunuz davranışlarını yakından
          Ekrana bakarak geçirdiği zamanı ve gözlemleyin. Ruh halinde değişiklik,
          faaliyetlerini gözlemleyin. Çocuğu- iletişimde azalma, çalışma isteksizliği
          nuzun internet yaşına uygun sitelere ve notlarda düşüş gibi beklenmedik
          girdiğinden ve etik olmayan davra- değişimler konusunda tetikte olun.
          nışları ya da şiddeti özendiren sitelere Eğer bu tür değişimler fark ederse-
          erişmediğinden emin olun.           niz, internet üzerindeki faaliyetleri-
                                 ni yakından izleyin, okul yetkilileriyle
          Oynadığı oyunları, izlediği çizgi filmleri konuşun ya da bir psikoloğa danışın.
          mutlaka öncesinden izleyin. Mümkün- Diğer ebeveynlerle konuşun, endişe-
          se online oyunları oynatmayın. Onli- leriniz varsa paylaşın ve çocuklarınıza
          ne oyunların iletişime açık olduğunu yardımcı olabilmek için en iyi yöntemi
          unutmayın. Bilgisayar oyunlarının ço- birlikte bulmaya çalışın.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15