Page 9 - Riskli Dergi
P. 9

devam etti: “Üretim süreçlerinde çevresel Sağlıklı ve dengeli besine ulaşım
    anlamda daha az doğal kaynak kullanımı- mümkün olacak
    nı sağlayan sebzeler, meyveler, kuru bak-
    lagiller ve tahıllar sürdürülebilir beslen- Sürdürülebilir beslenme modellerinin benim-
    menin temel besin kaynaklarıdır. Bu-nun senmesiyle toplumların besin seçimlerini ya-
    yanı sıra sürdürülebilir beslenmede doğal parken doğal kaynakların kullanımı konusun-
    kaynakların kullanım durumuna göre kü- da daha çevre dostu olacaklarını ifade eden
    mes hay-vanları, balık, süt ve süt ürünle- Tuncer, “Ayrı-ca bu beslenme alışkanlıklarıyla
    rinin tüketimi de ılımlı miktarda öneriliyor. gelecek nesillerin de sağlıklı ve dengeli besine
    Söz konusu besinlerin tüketim önerilerine ulaşımı mümkün olacaktır. Aynı zamanda be-
    göre düşük çevresel etkiye sahip ve sağlıklı sin seçimlerinin daha sağlıklı hale gelmesiyle
    beslenme modelleri kapsamında akdeniz kronik hastalıkların gö-rülme riski azalacaktır.
    diyeti, nordik diyet, vejetaryen ve vegan Bu konuda gelişen toplum farkındalığıyla be-
    diyetleri örnek verebiliriz. Buna ek olarak sin üretim süreçleri de daha çevreci hale ge-
    sür-dürülebilir beslenme kapsamında ge- tirilecektir. Bu durum var olan doğal kaynak-
    liştirilen çift piramit beslenme modeli ve ların korunmasının yanı sıra mevcut kirliliğin
    gezegensel sağlık diyeti de bulunuyor.”        telafi edilmesini de sağlayacaktır.” dedi.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14