Page 8 - Riskli Dergi
P. 8

Üretilen besinlerin 3’te 1’i israf ediliyor     ve toprak kirliliği nedeniyle besin üretimi
    GÜNDEM / 8 Besinlerin işlenmesi, depolaması, taşın- yeterli ve besleyici besin teminin sağlan-
                                de azalacaktır. Bu nedenle nüfus artışı ile

      ması ve dağıtımı gibi üretim süreçlerinde ması ve gelecekteki doğal kaynakların
      su ve toprak gibi doğal kaynakların kulla- devamı için besin-lerin üretim ve tüke-
      nımının söz konusu olduğunu ifade eden timinde birtakım önlemler alınmalıdır.”
      Tuncer, “Tarım dünya üze-rindeki toprak dedi.
      kullanımının yüzde 48’ini kapsıyor. Buna
      ek olarak temiz su kullanımının yüzde Sürdürülebilir beslenme sağlıklı
      70’ini tarım uygulamaları oluşturuyor. En- yaşamı destekliyor
      düstrileşme ve beslenme alışkanlıklarının
      değişimiyle üretim sistemlerinin doğal Sürdürülebilir beslenmenin insanlığın ve
      kaynakların bozulmasına sebebiyet ver- gelecekteki nesillerin sağlıklı bir yaşama
      diğini söyleyebiliriz. Buna ek olarak dünya sahip olmaları için besin güvencesine
      üzerinde üretilen besinlerin üçte biri israf katkıda bulunan, düşük çevresel etkiye
      ediliyor veya bilinçsizlik nedeniyle kayba sahip diyetler olduğunu belirten Öğretim
      uğruyor.” diye konuştu.               Görevlisi Funda Tuncer, “Sürdürülebilir
                                beslenme biyolojik çeşitliliğe ve ekosis-
      İşlenmiş besinler kronik hastalıkları        teme zarar vermeyecek şekilde beslen-
      artıracak                      meyi hedefliyor. Ayrıca kültürel beslenme
                                alışkanlıklarına uy-gun bir şekilde ekono-
      Mevcut verilerle dünya nüfusunun 2050 mik açıdan satın alınabilir besinlerin tü-
      yılında 10 milyar olacağı ve küresel ısınma ketimini de destekliyor.” diye ko-nuştu.
      nedeniyle dünyanın sıcaklığının da 2 de-
      rece artacağının tahmin edildiğini vur- Daha az hayvansal gıda tüketimi
      gulayan Öğretim Görevlisi Funda Tuncer, öneriliyor
      “Önlem alınmazsa günümüzdeki hay-
      vansal kaynaklı ve işlenmiş besinlerin yo- Öğretim Görevlisi Funda Tuncer, sürdü-
      ğun olarak tüketildiği beslenme alışkan- rülebilir beslenmede özellikle besin üre-
      lıkları ile kronik hastalıklar, mevcut besin tim sistemleriyle çevresel kaynakların
      üretim sistem-leri ile sera gazı, azot ve yoğun kullanımına neden olan hayvansal
      fosfor kirliliği artacaktır. Buna ek olarak kaynaklı besinlerin daha az tüke-timi-
      bitki ve hayvan türlerinin çeşit-liliği ile su nin önerildiğini söyledi ve sözlerine şöyle
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13