Page 20 - Riskli Dergi
P. 20

SİGORTA / 20 Hayatın içerisinde pek çok alanda maddi ve     manevi riskler bulunuyor. Bu riskler, tekno-
     lojinin gelişmesi ve bireylerin ihtiyaçlarının
     günden güne değişmesi gibi birçok faktöre
     bağlı olarak çeşitlenerek artıyor. Seyahate
     çıkmak, konut sahibi olmak, araba kullan-
     mak ve daha birçok faaliyet kendi kapsa-
     mına göre az veya çok risk barındırabiliyor.
     Aynı zamanda insanlar beklenmedik bir
     hastalıkla karşı karşıya kalabiliyor, trafik ka-
     zası geçirebiliyor veya maddi zarara uğru-
     yor.


     Bu nedenle insanların huzurlu ve güvenli
     bir hayat sürebilmeleri ve ileride başlarına
     gelebilecek riskleri en az hasarla atlatma-
     ları oldukça önemli. Sigorta sistemi de bu      yenilemeniz gerektiği konusunda size yol
     noktada devreye giriyor. Sigorta, mevcutta      gösterecektir.
     meydana gelmemiş ancak gelecekte or-
     taya çıkması muhtemel olan durumları te-       Sigorta primi ne kadar olacak ve
     minat kapsamına alan bir sistemdir. Sigorta     ödeme koşulları nedir?
     şirketleri sundukları birbirinden farklı ürün
     seçenekleri ile bu risklerin yarattığı hasarı    Sigorta priminin miktarını, ödeme sıklığını
     en aza indirmeye çalışıyor.             (yıllık, aylık vb.) ve primlerin nasıl ödenece-
                                ğini aracı kuruma sorabilirsiniz.
     Sigorta poliçesi seçerken aracı ku-
     rumlara bu soruları sormayı ihmal          Hangi riskler ve olaylar poliçe kap-
     etmeyin                       samında bulunuyor?


     Sigorta satın alma aşamasında bireylerin       Poliçe kapsamını detaylıca incelemeniz ol-
     kendilerine en uygun olan sigorta poliçesi-     dukça önemli. Hangi risklerin ve olayların
     ne karar verebilmeleri için aracı kurumlara     poliçe kapsamında bulunduğunu aracı ku-
     danışmaları gereken konular ve sormaları     rumdan öğrenebilirsiniz. Ayrıca sigorta po-
     gereken bazı önemli sorular da bulunuyor.      liçenizin kapsamı dışında kalan durumları da
                                aracı kuruma sorabilirsiniz.

     Hangi sigorta poliçesi benim için
     daha uygun?                     Poliçede bulunan teminatlar nedir?

     Aracı kuruma finansal durumunuz, beklen-       Poliçenizde yer alan teminatları iyice anla-
     tileriniz ve yaşam tarzınızla ilgili bilgi vere-   malısınız. Hangi şartlarda ve ne kadar taz-
     rek, sizin için en avantajlı olan sigorta poli-   minat alacağınızı bilmeniz önemlidir.
     çesini belirlemelerini talep edebilirsiniz.
                                Ihtiyaçlarıma göre poliçemi güncel-
                                leyebiliyor muyum?
     Sigorta poliçesinin geçerlilik süresi
     nedir?
                                Sigorta ihtiyaçlarınız zaman içinde değişik-

     Poliçenizin ne kadar süreyle geçerli olaca-     lik gösterebilir. Bu nedenle esnek kapsamlı
     ğını ve yenileme şartlarını aracı kurumdan      sigorta poliçeleri sizin için daha uygun ola-
     öğrenebilirsiniz. Bu bilgi poliçenizi ne zaman    caktır. Bu konu hakkında da en doğru bilgiyi
                                aracı kurumdan öğrenebilirsiniz.
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25