Page 24 - Riskli Dergi
P. 24

GÜVENLİ YAŞAM / 24 Günlük hayatın başköşesine oturan tek- kontrol ederek kendilerini o sosyal akışta

      noloji, lütuflarının yanında sıkıntıları da be- hissediyorlar. Bu nedenle aslında netlessfo-
      raberinde getirdi. Önceleri alkol, madde, bi’yi tetikleyen en önemli unsurun internet
      tütün bağımlılığı ile mücadele ederken di- bağımlılığı olduğu söylemek mümkün.
      jital çağda teknoloji bağımlılığı gibi günlük
      yaşantıdan soyutlanamayacak bir başlık Netlessfobi, Yalnızlaşmayı Berabe-
      açıldı hayatımızda. Rutinlerimizin ayrılmaz rinde Getiriyor
      parçası hâline gelen internetle beraber ise
      “netlessfobi” gibi bir kavramla karşı karşıya Netlessfobik bireyler; duygu durum bozuk-
      kaldık. “Being netless phobia” ifadesinden luğundan dikkat eksikliğine, depresyondan
      türeyen ve internetsiz kalma korkusu anla- uyku bozukluğuna kadar pek çok hastalıkla
      mına gelen bu tanım, bağımlılık türlerinden mücadele etmek zorunda kalabiliyor. İn-
      bir yenisi. Netlessfobi’ye sahip kişiler, inter- ternet kullanımı sayesinde sosyal mecra-
      net bağlantısının olmaması durumunda larda sürekli çevrim içi olmak, insanlarla ile-
      stres, huzursuzluk ve kaygı yaşıyor. Çeşitli tişimde kalmak anlamına gelse de gerçek
      duygusal tepkilere neden olan bu bağımlı- pek de bunu yansıtmıyor. Öyle ki sınır aşıl-
      lığı “nomofobi” yani cep telefonundan uzak dığında bu, yalnızlaşmayı da beraberinde
      kalma korkusundan ayrı düşünmek ise im- getiriyor. Yapılan bir araştırmaya göre sos-
      kânsız.                       yal medya kullanımı arttıkça kullanıcıların
                                depresyon ve kaygı düzeyleri de yükseliyor.
      Internet Bağımlılığı Netlessfobi’yi İnternetsiz kalma korkusu, kişinin öncelik
      Tetikliyor                     algısını değiştirdiğinden sosyalleşmesini de
                                olumsuz yönde etkiliyor. Bu kişiler, görev ve
      Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’deki sorumluluklarını yerine getirme hususunda
      mobil kullanıcılar günde ortalama 78 kez, sorunlar yaşıyor. Duygusal ilişkilerden gide-
      yani her 13 dakikada bir cep telefonu ek- rek kopuyor olmalarının yanı sıra dikkat ve
      ranına bakıyor. Bu da telefonlara dolayı- odaklanma konularında da zorlanıyorlar.
      sıyla da internete ne kadar bağımlı olun-
      duğunun bir göstergesi. Sürekli internette
      çevrim içi olma alışkanlığına dayanan net-
      lessfobi, internet bağlantısının olmaması
      durumunda kullanıcılara endişe ve korku       BU PANDEMIDE MASKE ETKISIZ!
      hissettiriyor. İnternet erişiminin olmadığı
      yerlerde huzursuz ve gergin hisseden net-      • İnternete ihtiyaç duyma sebeplerinizi
      lessfobik kişiler, sosyalleşmekten de kaçı-     belirleyin ve onu sadece bu amaçlara
      nabiliyor. Hatta iletişimini ve bağlantılarını    yönelik şekilde kullanmaya çalışın,
      sadece sosyal medya üzerinden yürüten
      bu kişiler, internet olmadığında bu sosyal    • Sosyal mecralarda yaşanan etkileşim
      bağlantıları kaybetme korkusu da yaşıyor.      iyi hissettirse de yüz yüze sosyalleşmenin
      Yine bilgiye hızlı bir şekilde internet üzerin-   daha gerçekçi olduğunu unutmayın,
      den erişen bireyler, günlük yaşamlarında
      karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmada       • Sosyal platformlarda elemeye gidin ve
      zorlanıyor ve çözüm yetenekleri körelme-       en ihtiyaç duyduklarınızı kullanın,
      ye başlıyor. Netlessfobik bireyler için inter-
      netle bağ kurmasına yarayan tüm elekt-        • İnterneti sorunlardan kaçma yönte-
      ronik cihazlar önemli bir yer taşıyor; tablet,    mi olarak kullanıyorsanız, bunu başka
      telefon ve bilgisayar gibi aletler onların      bir kaynakla bertaraf etmeye odaklanın,
      ayrılmaz bir parçası hâline geliyor. Sürek-     hobiler edinin.
      li sosyal platformlardaki hesaplarına girip
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29