Page 8 - Riskli Dergi
P. 8

GÜNDEM / 8 etkilenmek ve hedefe yönelmekte sıkıntı şeyler başarma, ana odağa doğru ilerle-

       çekmek de bu durumu körüklüyor. Ayrı- me ve ölçülebilir gelişimi görme hissiyatı
       ca mazeret uydurma, başarısızlık korkusu, veriyor.
       mücadele hırsının kaybedilmesi ve mü-
       kemmeliyetçilik duygusu da kişisel planları Uzman İK’cılar ve psikologlar da hedef
       sekteye uğratıyor.                 belirleme kavramının “Daha az, daha
                                 iyidir.” şeklinde tanımlanması gerekti-
       Bu nedenle kişinin; kendisini, kapasitesini ğini düşünüyor. Hayatı bir anda, kökten
       ve hedefinin gerçekçiliğini iyi analiz etmesi değiştirmeye çalışmaktansa buna minik
       zorunluluğu bulunuyor. Yapılan planın her değişikliklerle başlamanın sürdürülebilir-
       eylem için aynı şekilde değil, her bir edim lik ve gerçekçilik anlamında daha etkili
       için ayrı ayrı yönetilmesi gerekiyor.       olduğu savunuluyor.


       Önce Küçük Hedefler                Zihinsel ve Bedensel Motivasyon
       Gerçekleştirilmeli                 Yüksek Tutulmalı


       Hedeflerin gerçekleşmemesinin bir diğer Bedenimiz ve zihnimiz bizim ayrılmaz
       sebebi de daima büyük resme odaklı ol- bir parçamız. Onların sağlıklı olmadığı
       maktan kaynaklanıyor. Kişiler karınları aç- durumlarda iyi hissetmemiz ve odak-
       ken yemek yiyeceği anın hayalini kuruyor. lanmamız pek de mümkün gözükmüyor.
       Ancak mutfağa girip malzemeleri doğ- Nasıl ki stres fiziksel ve zihinsel sıhhati
       ramaz, tencereye yağ koymaz ve ocağın etkiliyorsa esenlik de aynı işlevi görüyor.
       altını açmazsanız ortada bir tarif olma- Dolayısıyla yeni bir hedefe kanalize ol-
       yacağını da biliyor. İşte, hedefe yönelik maya karar verdiğinizde zihnen ve be-
       plan yapmak da aynı yemek hazırlamaya denen de buna hazır olmanız gerekiyor.
       benziyor. Önce, ana amaca giden küçük Stres altında yapılan planların başarıya
       aşamaları halletmek, daha sonra da esas ulaşma şansı bulunmuyor.
       hedefi tamamlamaya yönelmek gereki-
       yor. Zira kimse, tek bir tuğla koymadan Başarı Yolundaki Olumsuzluklara
       devasa bir bina yapamıyor!             Yenilmemek Gerekiyor


       Hedefiniz uzun vadede gerçekleşebi- Hedefleri karavanaya çıkaran madde-
       lecek durumda ise basamak basamak lerden bir diğeri, başarısızlık korkusu ola-
       ilerlemek daha da önemli hâle geliyor. rak tanımlanıyor. Kişilerin çoğu, olumsuz
       Çünkü amaca ulaşma süresi uzadıkça bi- sonuç ile karşılaşmaktan çekindikleri için
       reyin motivasyonu düşüyor ve ana ga- planlarını yarıda bırakıyor. Hatta bu kor-
       yeden uzaklaşmaya başlıyor. Hâlbuki tüm ku, öyle baskın geliyor ki bireylerin daha
       süreç adım adım planlandığında tik atılan deneme aşamasındayken kaçmasına
       her eylem, kişinin başarıya yakın olduğu- sebep oluyor. Kimileri ise mükemmellik
       nu hissetmesini sağlıyor. Her bir hedef için takıntıları yüzünden bile bile lades yapı-
       spesifik adımlar belirlemek ve gerekirse yor ve belki de elindeki fırsatları kaçırı-
       bu adımlara zaman sınırı koymak bu an- yor. Ancak iki grubun da bilmediği bir şey
       lamda çok işe yarıyor. Büyük hedefleri kü- var ki başarı, yalnızca kişinin kendisini etki-
       çük parçalara bölmek, sonra da her bir liyor. Yani sizin başarınız veya başarısızlığı-
       parçayı günlük bazda tamamlamak, bir nız sadece sizi ilgilendiriyor.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13