Page 9 - Riskli Dergi
P. 9

etkilediğini vurgulayan Uzun, kişileri linç yaklaşık 3 saati buluyor. 13 yaş üzeri kulla-
    kültürüne karşı uyarıyor. Uzun: “Linç kültü- nıcılar olarak baktığımızda sosyal medya-
    rünün psikoloji ve benlik algısı üzerinde ne- yı aktif olarak kullananların oranı yüzde 81
    gatif tesir bırakıyor olması nedeniyle sos- olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde 13 yaş
    yal medyayı güvenli ve bilinçli kullanmak öncesi çocuklara baktığımızda da görüyo-
    çok önemli. Her yaş grubuna dijital medya ruz ki bebeklerinden itibaren sosyal med-
    okuryazarlığı becerilerini geliştirebilmeleri ya ile haşır neşirler. Uzun da sözlerine tam
    adına eğitimler düzenlememiz gerekiyor. da bu konudan bahsederek son veriyor:
    Bu eğitimler sayesinde kişiler en azından “Sosyal medyayı bu kadar aktif kullandığı-
    yaptıklarının etkilerini görebilirler. Aynı za- mız bir süreçte, çocuklarımızı da teknolojiyi
    manda bu sayede insanların linç girişim- bilinçli kullanan bireyler olarak yetiştirme-
    leriyle uğradıkları zararı empati kurularak miz gerekiyor. İnternet ortamında güven-
    daha rahat anlayabilirler.” diyor.          li davranışların neler olduğunu konusun-
                               da ve kendilerini korumaları için bilmeleri
    Teknolojiyi Bilinçli Kullanan Çocuklar        gerekenlerle ilgili onları bilinçlendirmekte
    Yetiştirmek Gerek                   fayda var. Bu süreci iyi yönetmek ve takip
                               etmek, ebeveynlerin öncelikli görevi olma-
    We Are Social Digital 2020 raporunda yer lıdır. Çocuklarla güvenli teknoloji kullanımı
    alan verilere göre; Türkiye’de yaşı 16 ila 64 anlaşması hazırlayıp imzalamak da yararlı
    yaş aralığında olan kişiler günün yaklaşık olabilir. Çocuklarınızla aranızda oluşturdu-
    7,5 saatini internette geçiriyor. Aynı yaş ğunuz güvene dayalı ve açık iletişimin fay-
    aralığının günlük sosyal medya kullanımı ise dasını fazlasıyla görmeniz dileğiyle...”
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14