Page 8 - Riskli Dergi
P. 8

GÜNDEM / 8
        Sosyal medyada birilerini, küçük düşüp rencide etmek için bilinçli
        olarak yapılan paylaşımlara ve yorumlara rastlıyoruz. Kimi zaman

        çok acımasız boyutlara ulaşan bu yorumlar, kişilerin psikolojileri ve
        benlik duygularına olumsuz yansıyor.

                                 ifadelere rastlıyoruz. Bu durum linç kül-
                                 türü olarak adlandırılan durumun iyice
         Meltem Gümüş Uzun               Linç, Kişilere Bilinçli Olarak Zarar
                                 popüler hâle geldiğini gösteriyor.
                                 Verme Amacı Güder


                                 Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz
                                 Psikolog Meltem Gümüş Uzun, günü-
                                 müzün birçok saatini geçirdiğimiz sos-
                                 yal medyanın güvenli kullanılmadığında
                                 tehlikeli olabildiğine dikkat çekiyor. Lin-
                                 cin çıkış noktasıyla ilgili de değerlendir-
                                 mede bulunan Psikolog Meltem Gümüş
                                 Uzun, şöyle konuştu: “Kişiler, aslında sos-
                                 yal medyada elde ettikleri özgürlükle
                                 birlikte günlük yaşamda söyleyemeye-
        Teknoloji, hızla gelişim göstererek ha-      cekleri şeyleri, erişemeyecekleri insan-
        yatımızdaki yerini iyiden iyiye sağlam-      lara söyleyebiliyorlar. Elde edemedik-
        laştırıyor. We Are Social Digital 2020      lerine karşı üzüntü duymaktan ve bu
        araştırması gösteriyor ki ülkemizde-       durumu kontrol edememekten kaynak-
        ki internet ve sosyal medya kullanıcısı      lanan duygularla da linç başlayabiliyor.
        dünyaya göre oldukça yüksek. Türki-        Öte yandan kişinin kendini yetersiz gör-
        ye’de nüfusa göre 13 yaş üzeri aktif sos-     mesi ve kıskançlık gibi duygular da bunu
        yal medya kullanıcı oranı yüzde 81 iken      tetikliyor.”
        dünya da bu oran yüzde 63 seviyesinde.
        Yine ülkemizde kişi başına düşen sosyal      Linç Kültürü, Benlik Algısını
        medya hesabı 9.1 iken dünyada bu oran       Olumsuz Etkiliyor
        8.6. Ayrıca gün içerisinde yedi saatin
        üzerinde internet ortamında vakit ge-       Linçin tam karşılığının “zarar vermek”
        çiyoruz. Bu süreçte pek çok şey okuyor,      olduğunu ifade eden Uzun, linçi; kar-
        dinliyor ve görüyoruz. Ne yazık ki her      şı tarafı küçük düşürmek için saldırma
        zaman keyifli içeriklerle karşılaşmıyoruz.    amaçlı olarak yapılan bir davranış ola-
        Kimi zaman kişilere ya da kurumlara yö-      rak değerlendiriyor. Bu durumun kişinin
        nelik küçük düşürücü ve saldırı amaçlı      psikolojisini ve benlik algısını da olumsuz
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13