Page 7 - Riskli Dergi
P. 7

Küresel ısınma olarak da adlandırılan iklim değişikliği,
                          karbondioksit ve metan gibi sera etkisine neden olan
                          gazlar sebebiyle oluşan, dünya üzerinde yıl boyunca
                          hava, kara ve denizde ölçülen ortalama sıcaklıkların
                          artışı dolayısıyla küresel çapta iklimler üstünde göz-
                          lemlenen değişimler olarak biliniyor. İklimde oluşan
                          herhangi bir değişiklik, sadece insanları değil bölge-
                          deki bitki, hayvan ve diğer canlıları da direkt olarak
                          etkiliyor. Örneğin, Türkiye’nin mikro iklim bölgeleri ve
                          biyocoğrafyası, eşsiz ve zengin bir biyoçeşitliliğe sa-
                          hip. Ortalama sıcaklıklardaki artış, yağışların azalması
                          ve iklimdeki değişimler, Türkiye’ye özgü pek çok can-
                          lının neslini tehlikeye sokuyor. Kuraklık ve susuzluk gibi
                          tehlikeler, tarımdaki verimliliği azalttığı gibi pek çok
                          canlı türünün geleceğini de tehlikeye atıyor. Bu ne-
                          denle, küresel ısınma ve iklim değişikliği problemlerine
                          çözüm ararken bu gibi konuların çok yönlü düşünül-
                          mesi gerekiyor.


                          Sıcaklık değişimleri “emsalsiz boyutta”


                          Sera gazları olmasaydı, yeryüzünün ortalama sıcak-
                          lığı -18°C civarında olurdu. Sera gazlarının bu doğal
                          etkisi “sera gazı etkisi” olarak adlandırılıyor. Atmos-
                          ferdeki sera gazlarının oranı, 1750’li yıllarda başla-
                          yan sanayi devrimi sonrasında artmaya başlamış,
                          karbondioksit oranı %40’lık bir artış göstererek 280
                          ppm’den 394 ppm’e ulaşmıştır. Hükümetlerarası İklim
                          Değişikliği Paneli’ne (IPCC) göre karbondioksit ora-
                          nındaki artış öncelikle fosil yakıt kullanımından kay-
                          naklanıyor. Kayda değer ikinci etken, başta orman-
                          sızlaşma olmak üzere arazi kullanımındaki değişimler.
 İklim değişikliğin                 Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, insan faali-
 İklim değişikliğinde de
                          yetlerinin atmosferde yarattığı etkinin sonucunda
                          küresel ortalama sıcaklıklarda artış yaşandığını or-
                          taya koyuyor. 20. yüzyılın son döneminde sıcaklıklar
 sınır aşıldı;                   son 2 bin yılda görülmemiş bir hızla yükseliş kaydetti.
 sınır aşıldı;
                          Sıcaklık artışının dünyanın yüzde 98’ini etkilemesinin,
                          insanların faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısın-
                          manın “emsalsiz boyutta" olduğuna dair güçlü bir
                          emare oluşturduğu vurgulanıyor. Exeter Üniversi-
 DÜNYA’NINA’NIN %98’i%98’i  ! !          ve direnci tehlike altında. Dünya ikliminin kontrolünü
 DÜNY
                          tesi’nden Prof. Tim Lenton, “Gezegenimizin istikrarı
                          çoktan kaybetmiş olabiliriz” diyerek içinde bulundu-
                          ğumuz durumu özetliyor.
 R                         Taşma Seviyesi Aşılalı Çok Oldu
 RİSK ALTINDAİSK ALTINDA


                          Dünyanın iklim krizi nedeniyle taşıyabileceği yük sevi-
                          yesinin aşılmasına “taşma seviyesi” deniyor. Şu an iti-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12