Page 8 - Riskli Dergi
P. 8

GÜNDEM / 8             tan, Japonya ve Almanya sana- ketimden kaçınmaktır. Zira e-a-
             yi hacimlerinin de etkisi ile elekt- tıkların dönüşüm oranı, bireysel ve
             ronik atık oranında başı çekiyor. toplumsal bilinç ile doğru oran-
             2016 tarihli bir araştırma ise bir yıl tılıdır. Örneğin, her yıl yeni bir te-
             içerisinde 44,7 milyon ton elekt- lefon satın almak yerine mevcut
             ronik cihazın e-atık hâline geldi- telefonun ömrü tamamlanıncaya
             ğini gösteriyor. Araştırmada, atıl kadar onu kullanmak en mantık-
             konumda olan bu aletlerin yalnız- lı hareket olacaktır. Ayrıca bozu-
             ca yüzde 20’sinin geri dönüştürül- lan elektronik eşyalardan tamir
             düğü belirtiliyor.             olunamaz noktaya gelinceye ka-
                                   dar vazgeçmemek de seçenekler
             Türkiye’de ise bu oran çok daha arasındadır.
             düşük   seviyelerde   seyrediyor.
             Araştırma sonuçları ülkemizde Böylece maliyet, enerji tüketimi
             yıllık 535 bin ton e-atık oluştuğunu ve çevre ile insan sağlığı açısından
             gösteriyor. Söz konusu rakamın büyük kazanımlar sağlanmış ola-
             ancak 10 bin ila 25 bin tonu yani caktır. E-atıkları geri dönüşüme
             yüzde 2,5’i geri dönüştürülüyor.      uygun diğer tüm atıklar gibi ayrı
                                   şekilde biriktirmek ve mevcut atık-
             Peki, elektronik atıklar geri dönü- ları çevre lisanslı işletmelere ilet-
             şüme uğramaksızın doğada ka- mek ise atılacak diğer adımlardır.
             lırsa ne oluyor? Elektronik eşya-
             ların neredeyse tamamı kobalt, Atıklarla İlgili Tüm Soruların
             baryum ve cıva gibi binden faz- Cevabı ALO 181’de
             la zehirli madde içeriyor. Bu ne-
             denle e-atıklar doğru şekilde yok T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
             edilmezse bu maddeler toprağa, şikliği Bakanlığı, ALO 181 Çağrı Mer-
             suya ve atmosfere karışarak insan kezi’nde kurduğu bir birimde va-
             sağlığına ciddi zararlar veriyor. tandaşların atıklarla ilgili sorularını
             Bu durum rakamlar ile de ortaya yanıtlıyor. İnsan sağlığı ve doğanın
             konuyor. Araştırmalar, topraktaki bozulmaması yönelik önlemler al-
             tehlikeli madde kirliliğinin yüzde mak adına atılan bu adımla birlik-
             70’inin e-atıklardan kaynaklandı- te vatandaşlar 24 saat ilgili çağrı
             ğını gösteriyor.              merkezini arayabiliyor. Vatandaş;
                                   ambalaj atıklarından bitkisel atık
             Elektronik Atıklar Nasıl Geri yağlarına, atık pil ve akümülatör-
             Dönüştürülmeli?              lerden binek araçlarının hurdalara
                                   ayrılmasına ve elektronik eşyala-
             Elektronik atık konusunda atı- rın geri kazanımına kadar pek çok
             lacak en iyi adım, tüm atıklarda sorusuna ALO 181’i arayarak yanıt
             olması gerektiği gibi gereksiz tü- bulabiliyor.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13