Page 7 - Riskli Dergi
P. 7

Dünyada Her Yıl


            Ortalama 20 ila


          50 Milyon Ton


         Arasında E-Atık

                  Oluşuyor      Teknoloji gelişirken sağladığı pek çok kolaylık ve avantajın yanı sıra
      fazla tüketimi de teşvik etmesiyle elektronik eşyaların kısa sürede

     atık hâline gelmesine de yol açıyor. Söz konusu atıklar ise çevre kirlili-

                    ğini önemli ölçüde artırıyor.    Teknoloji hızla ilerliyor. Bu ilerleme sırasın- da inanılmaz sonuçlar doğuruyor. Bu nok-
    da da daha iyi, daha yenilikçi ve komplike tada e-atıkların oluşturduğu tabloyu de-
    ürünleri evlerimize getiriyor. Her yıl bir üst ğerlendirmek ve önlem almak gerekiyor.
    modeli çıkan akıllı telefonlar, incelikleri ve
    görüntü kaliteleriyle göz kamaştıran TV’ler E-Atıkların Doğaya Etkisi Ne Boyutta?
    ve yeni nesil beyaz eşyalardan oluşan liste
    uzayıp gidiyor.                    Elektronik atıkları ifade etmek için kullanı-
                               lan e-atık kavramı; ömrünü tamamlayan
    Hâl böyle olunca bizler de teknolojinin veya kullanılmayan elektronik cihazların
    sunduğu bu nimetlerden faydalanmak is- oluşturduğu çöp olarak tanımlanıyor. Gün-
    tiyoruz. Yeniliğe yetişme dürtüsüne mar- delik yaşamımızda sıkça kullandığımız; te-
    kaların “kullan-at” politikaları da eklenince levizyon, bilgisayar, akıllı telefonlar, kulaklık
    senaryo farklı bir boyut kazanıyor. Bunun ve beyaz eşya gibi aletler e-atık kapsamı-
    sonucunda da kısa aralıklarla değiştirilen na giriyor.
    elektronik eşyalar atık hâline geliyor. Söz
    konusu atıklar, hacmen oluşturdukları yı- Dünyada her yıl ortalama 20 ila 50 milyon
    ğınların yanı sıra çevre kirliliği noktasında ton arasında e-atık oluşuyor. ABD, Hindis-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12