Page 15 - Riskli Dergi
P. 15

Z kuşağı; rahatlık, şeffaflık, sağlık, finansal
                  istikrar ve iş güvenliğini benimseyen iş liderleri
                      talep ediyor. Yeteneklerine, ilgi alanlarına

                     ve değerlerine uygun pozisyonlar arıyor, bu
                   nedenle kariyer yollarına önem veren şefkatli
                                    liderlerle çalışmak istiyor.


    Zaman hızla akıp gidiyor ve dünya bir yan- çeşitliliğini göz önünde bulundurarak hem iş
    dan değişiyor bir yandan da gelişiyor. Dola- yapış biçimlerinde hem de çalışma ortam-
    yısıyla da farklı dönemlerde dünyaya gelen larında değişikliğe gitmeleri önemli. Dönü-
    bireyler arasında da modadan teknolojiye, şümün yaşandığı bir dünyada iş yaşamının
    eğitimden iş yapış biçimine kadar pek çok da buna entegre olması gerekiyor ki mutlu
    konuda farklı beklenti ve istekler gün yü- ve verimli bir çalışma ortamı oluşabilsin. Şu
    züne çıkıyor. Hatta bu durum kimi zaman bilinen bir gerçek ki çalışan motivasyonu, ve-
    sosyal hayatta kimi zaman da iş yaşamın- rimlilikle doğru orantılı. Yani mutlu, motivas-
    da “kuşak çatışması” denilen bir kavramı yonu yüksek kişilerle keyifli bir çalışma ortamı
    da beraberinde getiriyor. Ancak bu yazının ve verimli sonuçlar elde edilirken mutsuzluk
    konusu, bu değil. Burada üzerinde durulma- verimsizliği getiriyor. Buradan yola çıkarak Z
    sı gereken konu, iş yaşamı özelinde beklen- kuşağının iş hayatında varlığıyla birlikte de-
    tilerin farklılaşması… Diğer bir ifadeyle 90’lı ğişen ya da değişmesi muhtemel konula-
    yılların sonunda dünyaya gelen ve teknolo- rı, Stratejik Yönetim Danışmanı Canan Du-
    jiyle büyüyen Z kuşağının iş yaşamına adım man’dan dinledik.
    atmasıyla kuşak çeşitliliği de artmış oldu. Z
    kuşağının iş yapış biçimleri ve çalışma orta- Z kuşağını, diğer jenerasyonlardan ayıran
    mı konusundaki beklentileri ve talepleri de özelliklere değinerek sözlerine başlayan
    farklı. Hâl böyle olunca kurumların da kuşak Stratejik Yönetim Danışmanı Canan Duman,
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20